د جغل او يا شګو ناجو ډډې

د ناجو د حجم 3.047 متر3
د ډېرۍ سطحه 10.1 متر2

© www.zhitov.ru