رسم بیرله

په محاسبه پايلې
د لوښی حجم 0.2262 متر3 او یا 226.1947 ليتره
د مایع اندازه 0.1414 متر3 او یا 141.3717 ليتره
د ازاد حجم 0.0848 متر3 او یا 84.823 ليتره

د ښکته سيمه 0.2827 متر2
د جانبي سطحه 1.508 متر2
د بيرل ټول مساحت 2.0735 متر2
© www.zhitov.ru