د بسته پروګرام

د روان اوږدوالي: 6 متر
د روان عرض: 1 متر
په سيمه کې روان: 6 متر2
د یو کاشی سيمه: 0.16 متر2
د کاشي شمېر: 38 کمپيوټرونه
د بستره اندازه: 1.2 متر3

د کار لګښت: 2400© www.zhitov.ru