سکیم fastening پاڼه
د کمر بند جوړونه 48 کمپيوټرونه
Fastening په يوه الوتکه 21 کمپيوټرونه
پر یوه پاڼه Fasteners یوازې 69 کمپيوټرونه
د یو واحد پاڼه سيمه 3 متر2
په سيمه کې 100 متر2
د پاڼو شمیره 33.3 کمپيوټرونه
Total fasteners 2298 کمپيوټرونه
© www.zhitov.ru