مربع plates: 24 متر2
د اړتيا د بنسټ له کانکريټو اندازه: 9.6 متر3

د formwork سيمه: 8 مربع متره, دا د غاړې د ځمکي یوه سیمه کې
کله چې د بورډ formwork د ضخامت 25 د تختو د سیمابو په شمیر: 0.2 متر3
او یا 13.33 په اوږدوالي د تختې 6000 سیمابو او سور 100 سیمابو

لګښتونه

د سمنټو په بوجيو په 50 کيلوګرامه

د سمنټو په بوجيو اړوند شمير 67.2 (3360 کيلوګرامه)
د سمنټو د لګښت 13440

شګه 8400 کيلوګرامه
د د شګو د لګښت 2520

وځپل ډبره 12096 کيلوګرامه
د جغل لګښت 4838.4

د تختو د لګښت 1100

د والونه شمېر 380 متر
استحکامي وزن 337.2 کيلوګرامه
افقي قطارونه 11
عمودي قطارونه 31
د استحکامي لګښت 6069.57

په ټولیزه توګه: 27967.97
© www.zhitov.ru