د مڅکو


زاويه B 90°
زاويه C 81°
زاويه D 104°
زاويه A 86°

قطری اوږدوالی B D 50.75 متر
قطری اوږدوالی A C 56.59 متر

د ځمکې ساحه hundredth او یا 1429 مربع متره
© www.zhitov.ru