ទិដ្ឋភាពចំហៀង


ទិដ្ឋភាពខាងមុខ


ទិដ្ឋភាពពីលើ


kosoura គូរ


ជំហានគំនូរ


អនុសាសន៍
វាទាក់ទងទៅនឹងសេវារូបមន្ត
កម្រិតជម្រៅគឺគ្រប់គ្រាន់
មុំងាយស្រួលនៃការដាក់កាំជណ្ដើរ 39.8°
ងាយស្រួលក្នុងជំហាន

ទិន្នន័យដែលបានពីដំបូង
កម្ពស់របស់ជណ្តើរនេះ 2500 មម
ប្រវែងនៃជញ្ជាំងសង្ខាងជណ្តើក្នុងផែនការនេះ 3000 មម
ចំនួនជំហាន 13
កម្រាស់នៃជំហាននេះ 50 មម
ជំហានព្យាករ 50 មម

ខ្សែជណ្តើរ
kosoura ប្រវែង 3873 មម
មុំនៃជណ្តើរនេះ 39.8°

ជំហានវិមាត្រ
កម្ពស់នៃជំហាននេះ 192 មម
ជំហានជម្រៅ 281 មម
កម្ពស់ riser នេះ 142 មម
© www.zhitov.ru