តំបន់នៃទំហំជាន់ 12 ម៉ែត្រ2
ទំហំនៃការជាន់ដោយខ្លួនឯង leveling សម្ភារៈ 1.11 ម៉ែត្រ3

កម្ពស់នៃចំណុចនេះ A 40 មម
កម្ពស់នៃចំណុចនេះ B 70 មម
កម្ពស់នៃចំណុចនេះ C 110 មម
កម្ពស់នៃចំណុចនេះ D 150 មម

© www.zhitov.ru