د خندق په اوږدوالي د: 6 متر
د خندق په سيمه کې: 3.6 مربع متره
د خندق د حجم د: 3.6 مکعب متره

خالص حجم: 2.88 مکعب متره
د غرونو په لمنو د حجم د: 0.72 مکعب متره

لګښتونه
د يو خندق کیندل لګښت: 1800
د د خاوري د لرې کولو لګښت: 720

په ټولیزه توګه: 2520
© www.zhitov.ru