බිත්ති පිරී ප්රදේශයේ 29.15 මීටර්2
කවුළු ප්රමාණය 0.96 මීටර්2 (1 කෑලි)
ප්රදේශයේ දොරවල් 1.52 මීටර්2 (1 කෑලි)
ජනෙල් දොරවල් නිමිත්තෙන් බිත්ති ප්රදේශයේ 26.67 මීටර්2
කමිකව 11 මීටර්

එක් රෝල් වන ප්රදේශ 5 මීටර්2
තල දිග 2.8 මීටර්
රෝල් දී මෙන් බොහෝ තල 3 කෑලි
එක් එක් රෝල් සිට ඉතිරි 1.6 මීටර්
දැල් සංඛ්යාව මත 2.8 මීටර් ~18 කෑලි

එය ෙවෝල් ෙප්පර් ඉදිරිපත් කළ රෝල් පමණක් 6 කෑලි
දේහය 3.33 මීටර්2 හෝ 0.67 රෝල්

© www.zhitov.ru