බොරළු හෝ වැලි මාන ගොඩක්

තොගය පරිමාව 3.047 මීටර්3
ෙයාදා මතුපිට ප්රදේශයේ 10.1 මීටර්2

© www.zhitov.ru