මුළු Drawing

මූලික දත්ත
බාල්කයේ පළල 150 මි.මී.
නෙරායාම 500 මි.මී.
පිටතින් මාන නිවසේ පළල 6000 මි.මී.
වහලයේ වහෙ Ć මුල සිට උස 2000 මි.මී.

දිග නෙරායාම බාල්කයේ 3551 මි.මී.
නෙරායාම 592 මි.මී.
බාල්කයේ සහ අවකාශ තැබිය වල මුළු දිග ප්රමාණය 4143 මි.මී.
කෝණය කැපීම 58°
යාමේ අද්දර සිට දුරස්ථ බාල්කයේ බැස සෝදා පෙර 100 මි.මී.
මෙම දුර කෝණයක් මනින යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න 58° බාල්කයේ අද්දර© www.zhitov.ru