د ځمکې ساحه 11.25 hundredth او یا 1125 متر2
د ځای ټول کمر 135.41 متر
د پايې شمېر د مشرانو له لوري په 9
د پايې شمير د ښي لوري په 11
د ښکته لوری ته ستنې شمیر 8 (اړخ اوږدوالي 30.41 متره، نیولو په دروازه حساب - 26.41 متر)
د پايې شمېر د چپ لوری ته په 12
کونج ليکنې - 4 کالم
ټولې لېګنې: 44 (په شمول د دروازې لپاره د پايې)
د دندو تر منځ واټن:
د پورتنۍ غاړې په 3 متر
د ښي لوري په 2.92 متر
د ښکته لوری 3.38 متر
د چپ لوری ته په 3.08 متر

د ستنې لګښت 17600

په ټولیزه توګه: 17600© www.zhitov.ru