د تختې حجم له: 0.99 متر3

1 د بورډ يا د چارتراشو: 0.015 متر3
په يو متر مکعب: 66.67 د بورډ د دې اندازه او یا د چارتراشو ټوټې

د تختو د لګښت: 6237
د 1 بورډ يا تيرونو د لګښت: 94.5


© www.zhitov.ru