لوري محتویات او مخې ته محتویات

د بام ډډې

سيمه ګلخانو: 11.25 متر2
د ګلخانه اندازه: 22.86 متر3
کمر: 14 متر

د بام په سيمه او په څنګ ديوالونه: 27.12 متر2
سيمه جلو: 10.16 متر2 (2 x 5.08)
د ښيښه يي ټول مساحت: 37.28 متر2

د ARC اوږدوالي: 6027 mm (6 کمپيوټرونه)

د جسد موادو په اوږدوالي: 77.96 متر
© www.zhitov.ru