സുവർണ്ണസരപ്പളി ദൈർഘ്യം: 205 മിമി
പ്ലേറ്റ് ലെ ദ്വാരങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം: 60 മിമി
© www.zhitov.ru