ແຜ່ນຍຶດ Scheme
ແກ້ໄຂປະລິມົນທົນ 48 pcs
ກໍາກັບກ່ຽວກັບຍົນເປັນ 21 pcs
Fasteners ຫນຶ່ງແຜ່ນ ພຽງ​ແຕ່ 69 pcs
ເຂດພື້ນທີ່ຂອງເອກະສານສະດຽວ 3 m2
ພື້ນ​ທີ່ 100 m2
ຈໍານວນແຜ່ນ 33.3 pcs
fasteners ທັງຫມົດ 2298 pcs
© www.zhitov.ru