سپارښتنې
د آسانتیاوو په فورمول څخه د انحراف 31.4%
 • مونږ سپارښتنه کوو چې د پړاوونو د شمېر د زياتوالي نور 3
 • پړاو ژوره کافي
  د پله په ارامۍ زيات تمايل زاويه 34.3°
  په نسبي ډول ارام staircase

  Total زينه دیاګرام

  لیره ګامونه کېنډۍ


  د bowstring رسم  لومړني ارقام
  زينه قد 2500 mm
  په پلان د stairwell اوږدوالي 3000 mm
  د سور 800 mm
  د پړاوونو شمېر 10
  د ځای پر ځای 4 ګامونه
  د ګامونه ضخامت 50 mm
  ګامونه protrusion 50 mm

  stringer
  د مشرانو تار د زینو او اوږدوالي 2663 mm
  د د تار زينه ښکته اوږدوالي 1775 mm
  پر پړاو لاندې د تار د شمارکړې تر منځ واټن 444 mm
  د زينې د زيات تمايل زاويه 34.3° د پوړ څخه

  ډډې ګامونه
  د ګامونو ارتفاع 250 mm
  د ګامونه ژوره 417 mm
  د riser قد 200 mm
  © www.zhitov.ru