វិមាត្រគំនរដីខ្សាច់ក្រួសឬ

ទំហំនៃគំនរនេះ 3.047 ម៉ែត្រ3
តំបន់ផ្ទៃនៃគំនរថ្មនោះ 10.1 ម៉ែត្រ2

© www.zhitov.ru