គំនូរលើផ្ទៃពិការភ្នែក នៅក្នុងការកាត់បន្ថយមួយ


តំបន់ពិការភ្នែក 48.96 ម៉ែត្រ2
តំបន់ពិការភ្នែក 34.762 ម៉ែត្រ3

Geotextiles 48.96 ម៉ែត្រ2
ពង្រឹងសំណាញ់ 48.96 ម៉ែត្រ2
ការពារទឹកជ្រាប 74.52 ម៉ែត្រ2
បាចថ្ម 48.96 ម៉ែត្រ2
បេតុង 4.896 ម៉ែត្រ3
អ៊ីសូឡង់ 2.448 ម៉ែត្រ3
ក្រួស 14.688 ម៉ែត្រ3
ការបូមខ្សាច់ 9.792 ម៉ែត្រ3
ព្រំដែន 45.6 ម៉ែត្រ
ប្រវែងទម្រង់ 45.6 ម៉ែត្រ
តំបន់នៃ formwork នេះ 32.376 ម៉ែត្រ2
© www.zhitov.ru