نمای جلو و جانبی

ابعاد سقف

مساحت گلخانه: 11.25 متر2
مقدار گلخانه: 22.86 متر3
محیط: 14 متر

منطقه از سمت سقف و دیوار: 27.12 متر2
نمای مربع: 10.16 متر2 (2 x 5.08)
مساحت کل شیشه ای: 37.28 متر2

طول قوس: 6027 mm (6 قطعه)

طول کل مواد قاب: 77.96 متر
© www.zhitov.ru