حجم چوب: 0.99 متر3

تخته و یا الوار: 0.015 متر3
در متر مکعب: 66.67 تکه هایی از تخته و یا الوار از این اندازه

هزینه از چوب: 6237
هزینه 1 تخته و یا الوار: 94.5


© www.zhitov.ru