ابعاد حوضه - مشاهده صفحه

ابعاد حوضه - نمای جانبی

ابعاد حوضه - نمای جلویی

مساحت حوضچه آب: 8 متر2
حجم آب در استخر: 9.6 متر3
منطقه upstand: 6.21 متر2
مساحت سطح داخلی: 28.4 متر2
حجم حفاری: 19.05 متر3
دوره بتن: 8.09 متر3
© www.zhitov.ru