3D


مساحت طبقه 27 متر2

جزئیات طول 6000 mm - 2 رایانه های شخصی.
جزئیات طول 4400 mm - 11 رایانه های شخصی.
جزئیات طول 500 mm - 4 رایانه های شخصی.
جزئیات طول 550 mm - 36 رایانه های شخصی. (9*4)

طول کل قطعات 82200 mm (82.2 متر)
حجم چوب 0.62 متر3 برابر است با 14 قطعه 6 متر
دوره بین کنده و لباس 3.43 متر3 (برای عایق کاری)

پایان تاخیر اتصالات به تنه درخت 22 رایانه های شخصی. (برای اتصال دهنده)
پایان اتصالات لباس به تنه درخت 80 رایانه های شخصی. (برای اتصال دهنده)
کل پایان اتصالات 102 رایانه های شخصی. (برای اتصال دهنده)

تعداد ردیف چاق شدن 45
دوره نشو و نما کردن 1.35 متر3 برابر است با 45 قطعه 6 متر

تعداد ردیفها "تخته sub-floor" - 38
هیئت مدیره دوره 0.56 متر3 برابر است با 38 قطعه 6 متر
© www.zhitov.ru