طراحی پله ها در کل


نمای جلوییاندازه گام

ابعاد زه


مشاهده صفحه


مرحله

توصیه های
مسابقه فرمول امکانات
عمق کافی گام
راه پله مناسب تمایل 36.2°
نردبان راحت

اطلاعات اولیه
ارتفاع پله ها 2500 mm
طول stairwells در طرح 3000 mm
عرض پاگرد 900 mm
تعدادپله 12 + زمین بازی
ضخامت هر پله 50 mm
لبه پله 50 mm

زاویه پله 36.2°

اندازه گام
ارتفاع گام 192 mm
مراحل عمق گام 313 mm
ارتفاع از risers 142 mm

منطقه در تمام سطوح 3.375 متر2
اندازه ماده پد 1.665 متر2

تعداد فلزی
زه 11199 mm
زمین بازی 5240 mm
مجموع 16439 mm
© www.zhitov.ru