صفحه میدان: 24 متر2
مقدار مورد نیاز از بتن برای پایه و اساس: 9.6 متر3

مساحت قالب: 8 متر مربع, آن را نیز به مساحت سطوح جانبی
وقتی که ضخامت قالب هیئت مدیره 25 میلی متر از چوب : 0.2 متر3
برابر است با 13.33 طول هیئت مدیره 6000 میلیمتر و عرض 100 میلیمتر

هزینه ها

کیسه های سیمان بر 50 کیلوگرم

تعداد مورد نیاز از کیسه های سیمان 67.2 (3360 کیلوگرم)
هزینه سیمان 13440

شن 8400 کیلوگرم
هزینه شن 2520

ماکادوم 12096 کیلوگرم
هزینه شن 4838.4

هزینه از چوب 1100

تعداد دریچه ها: 380 متر
وزن میله 337.2 کیلوگرم
سری افقی 11
سری عمودی 31
اتصالات اتاق 6069.57

جمع کل: 27967.97
© www.zhitov.ru